پاسخ تمرینات درس پانزدهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان

پاسخ تمرینات درس پانزدهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان

پاسخ تمرینات درس پانزدهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان

پاسخ تمرینات درس پانزدهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان: بهمن، همیشه بهار

تعداد ص: 6           فرمت: word قابل ویرایش 

 

شامل:

+برایم بگو
آنچه در این تصویر می بينيد با پيروزی انقلاب اسلامی ایران چه ارتباطی دارد؟


+تدبّر کنيم
این آیه را بخوانيد. مفهوم آیه با کدام موضوع درس ارتباط دارد؟


+بررسی کنيد
این شعر را بخوانيد:با توجّه به محتوای درس، چه کسانی برای پيروزی و حفظ انقلاب اسلامی ایران، رنج و زحمت بسياری کشيدند؟


+تحقيق کنيد
این قهرمانان در پيروزی انقلاب اسلامی ایران نقش مهمّی داشتند. درباره ی یكی از آنها و نقش او در انقلاب، تحقيق کنيد و به کلاس گزارش دهيد.


+گفت وگو کنيد
تلاش و رشادت نوجوانان سال۱۳۵۷ در کنار بزرگ ترها باعث تولّد انقلاب شد. نقش بچّه های امروز در حفظ این انقلاب چيست؟


+ایستگاه خلّاقيت
اگر قرار باشد در مدرسه ی شما جشنی به مناسبت دهه ی فجر برپا شود، برای برگزاری آن، چه پيشنهادهایی دارید و خود چه نقشی در آن به عهده می گيرید. با مربّی پرورشی مدرسه و معلّم خود مشورت کنيد.


+با خانواده
از بزرگ ترهای خود سؤال کنيد چه شعارهایی را از راهپيمایی سال ۵۷ به یاد دارند. چند نمونه را در کلاس ارائه کنيد.